World Karate Championships 2021 Results

Women's kata Karate Karate
20 Nov 2021 12:35

Sandra Sanchez
Hikaru Ono
Grace Lau
Viviana Bottaro